BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1104/BGTVT-TC
V/v: Thuê nhà làm văn phòng đại diện tại Hà Nội của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 4258/PMUMT-VPngày 03/12/2008 về việc duyệt kinh phí thuê nhà làm văn phòng đại diện và vănbản số 389/PMUMT-VP ngày 13/02/2009 về việc giải trình thêm về đề nghị duyệtkinh phí thuê nhà làm Văn phòng đại diện Ban tại Hà Nội của Ban quản lý dự ánMỹ Thuận. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1-Nghiêm khắc phê bình Ban quản lý dự án Mỹ Thuận trong việcchậm triển khai các quy định của nhà nước về việc thuê nhà làm Văn phòng đạidiện tại Hà Nội.

2-Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16871/BTC-QLCS ngày 10/12/2007; Xét tình hình thực tế Ban quản lý dự án MỹThuận đã ký Hợp đồng thuê nhà số 976/HĐTN-2007 ngày 14/4/2007, Bộ Giao thôngvận tải thống nhất với đề nghị của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tại văn bản số 4258/PMUMT-VP ngày 03/12/2008 và văn bản số 389/PMUMT-VP ngày 13/02/2009 vềviệc thuê nhà làm Văn phòng đại diện tại Hà Nội trong thời gian từ tháng 7/2007đến tháng 11/2008.

3- Để thực hiện việc thuê nhà làm Văn phòng đại diện tại HàNội tiếp theo, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩntrương làm thủ tục thuê theo quy định của Nhà nước.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường