BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: UBND Huyện Tuy Phong
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 727/UBND-KT ngày 01/6/2012 của UBND Huyện Tuy Phong về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; những hợp đồng ký sau ngày Thông tư có hiệu lực không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.
2. Đối với các hợp đồng xây dựng không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 thì việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.
Với nội dung trên, UBND Huyện Tuy Phong tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn