BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1104/TCHQ-KTTT
V/v Ân hạn thuế cho nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Hội Dệt May Thêu Đan TP Hồ ChíMinh
(93-93A - Bàu Cát 2 - P.12 - Q. Tân Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23- 2009/HĐNT TP ngày10/2/2009 của Hội Dệt May Thêu Đan TP Hồ Chí Minh về việc ân hạn thuế chonguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụccó ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị xử lý dữ liệu trên hệ thống QLRR:

Ngày 13/1/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan, thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(đã được đính chính tại Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 24/2/2009). Nội dunghướng dẫn tiêu chí chấp hành tốt pháp luật hải quan tại điểm 2 của Thông tư đãcó sự thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể là tạiđiểm 2.2 chỉ xem xét việc nợ thuế quá hạn quá 90 ngày tại thời điểm doanhnghiệp đăng ký tờ khai, không xem xét quá khứ “đã từng nợ thuế quá hạn quá 90ngày trong thời gian 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai” của doanh nghiệp nhưThông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí nêu tại điểm 2của Thông tư số 05/2009/TT-BTC nêu trên và không có nợ thuế quá hạn, không cónợ phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai, thì doanh nghiệp thuộc đốitượng chấp hành tốt pháp luật hải quan và được áp dụng thời hạn nộp thuế củađối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

2/ Về xử lý thuế nguyên vật liệu dư thừa:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Hội Dệt May ThêuĐan TP Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Tài chính. Trong thời gian có hướng dẫn mớicủa Bộ Tài chính về vấn đề này, đề nghị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội Dệt May Thêu Đan TP HồChí Minh được biết.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ