BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/TCT-CS
V/v vướng mắc về hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số FN20022013 ngày 20/02/2013 của Công ty TNHH nhà thép tiền chếZamil Việt Nam về việc hủy hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điều 17, Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

"1. Trườnghợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, ngườibán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóađơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu củamột bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biênbản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụbị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồihóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hànghóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)."

Tại Điều 18, Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

"Điều 18.Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lậphóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạchchéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóađơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụhoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khaithuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồicác liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện đượclý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập saivà lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóađơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bánvà người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và ngườimua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thờingười bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng,giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuếgiá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, ngườibán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lýđối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ quy địnhnêu trên, về nguyên tắc hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giaohàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bánvà người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán vàngười mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thuhồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo cácliên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp Công tyTNHH Zamil Việt Nam, theo trình bày tại công văn số FN20022013 ngày 20/02/2013của Công ty thì Công ty lập sai hóa đơn nhiều lần với các khách hàng khác nhau(hóa đơn lập sai chủ yếu với lý do là nhầm tên khách hàng) do vậy, đề nghị CụcThuế thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ và kiểm tra tình hình thực tế của Công tyTNHH Zamil để xác định việc phát hành hóa đơn thay thế và hủy hóa đơn GTGT nêutrên có phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn và việc kê khai thuếcủa Công ty, trên cơ sở đó có công văn trả lời hướng dẫn cụ thể cho Công ty.

Tổng cục Thuếthông báo Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam; (địa chỉ: KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân