VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1104/VPCP-QHQT
V/v Dự án Khu du lịch CLB bờ biển VEGAS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Văn hoá-Thông tin, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng,
- Tổng cục Du lịch,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1135 BKH/VPTĐ ngày 28 tháng 2 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập Khu du lịch câu lạc bộ bời biển VEGAS theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện Dự án Khu du lịch CLB bờ biển VEGAS theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu và phạm vi hoạt động như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép cho Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao