VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11046/VPCP-KGVX V/v hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư CTMT giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 10794/BC-BKHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015) vềtổng hợp kết quả rà soát, phân công trách nhiệm quản lý và đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính ph phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng: bổ sung nội dung về cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Th tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),lb.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Khắc Định