BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11049/BTC-TCT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định theo Quyết định ấn định của cơ quan hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Hiệp hội các DN đầu tư nước ngoài;
. - Hiệp hội các DN nhỏ và vừa;

Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của mộtsố Cục Thuế về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu bị ấn địnhtheo quyết định của cơ quan hải quan. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 1.2(c), Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

- Điểm 2.29, Điểm 2.31, Mục IV, Phần C Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 2.29, Khoản 2.31, Điều 6 Thông tưsố 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chiđược trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Youngone Nam Định (theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nam Định), Côngty TNHH Piaggio Việt Nam (theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc), Công ty cổphần xi măng La Hiên (theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên) bị cơ quanhải quan ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, thì số thuế nhậpkhẩu và thuế GTGT đã nộp theo quyết định ấn định của cơ quan hải quan doanhnghiệp thực hiện hạch toán như sau:

- Về thuế GTGT: doanh nghiệp được kê khai, khấutrừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại Điểm 1.3, Mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 15 Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Về thuế nhập khẩu: doanh nghiệp được tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theoquyết định của cơ quan hải quan: doanh nghiệp không được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bộ Tài chính trả lời để các Cục Thuế được biết,thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn