TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1104TCT/AC
V/v Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, nhằm mục đích khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in; Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in như sau:

1. Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in:

- Đối với Tổng công ty, Tập đoàn, liên hiệp có nhiều công ty, xí nghiệp, đơn vị đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW như: Tổng công ty, công ty, tập đoàn, liên hiệp trực thuộc Chính phủ, trực thuộc Bộ và Cục đăng kiểm Việt Nam sử dụng hoá đơn theo mẫu thống nhất sẽ do Tổng cục Thuế duyệt mẫu chấp thuận sử dụng.

- Đối với các tổ chức, cá nhân khác như: Công ty, chi nhánh phụ thuộc sẽ do Cục thuế duyệt mẫu và chấp nhận sử dụng. Trường hợp các công ty có một số chi nhánh phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác thì việc đăng ký sử dụng hoá đơn của các chi nhánh do chi nhánh tự đăng ký sử dụng hoá đơn tự in với Cục thuế địa phương theo quy định hiện hành.

2. Cục Thuế tỉnh, Thành phố trực thuộc TW thực hiện mở sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in tại địa phương (theo mẫu đính kèm) về tổng cục Thuế theo dõi, quản lý.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế


CỤC THUẾ

Mẫu BC- 28/HD

BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TỰ IN

Quý...năm...

Số theo dõi

1

Tên đơn vị

Mã số thuế

nơi đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn

số CV duyệt

Ngày ký

Số lượng mẫu hoá đơn

Số lượng mẫu vé

Nhà in

Địa chỉ nhà in

Ghi chú

Văn phòng cục thuế

Chi cục thuế

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Người lập báo cáo .......ngày....tháng......năm 200

Thủ trưởng đơn vị