BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1105/BGTVT-TC
V/v: Quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành Khôi phục Phà Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án 1;
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Bộ Giao thông vận tải đã nhậnđược báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành của Dự án nâng cấp phà MỹThuận và phà Cần Thơ trên Quốc lộ 1 thuộc Dự án khôi phục phà Mỹ Thuận - CầnThơ giai đoạn 1 do Ban quản lý dự án 1 trình. Sau khi kiểm tra các hồ sơ, tàiliệu liên quan, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 2128/GTVT-TC ngày12/4/2005 yêu cầu Ban quản lý dự án 1 và Công ty Kiểm toán rà soát và hoànthiện các phần việc liên quan và gửi về Bộ trước ngày 20/4/2005 để thực hiệnthẩm tra phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay Ban quản lýdự án 1 và Công ty Kiểm toán vẫn chưa có báo cáo thực hiện các nội dung yêu cầutại văn bản số 2128/GTVT-TC ngày 12/4/2005 nêu trên. Để đảm bảo quy định trongcông tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Bộ Giao thông vận tải yêu cầuBan quản lý dự án 1 phối hợp với Công ty Kiểm toán khẩn trương rà soát và hoànthiện các thủ tục liên quan để trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trước ngày30/3/2009. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc Ban quản lý dự án 1 có vănbản báo cáo Bộ xem xét xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

Tờ trình số 828/TCKT-PMU1 ngày21/4/2003 của Ban quản lý dự án 1 xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành Dự án khôi phục. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến nhưsau:

1-Phê bình nghiêm khắc Ban quảnlý dự án 1 do không thực hiện yêu cầu tại văn bản số của Bộ Giao thông vận tải.

2-Để việc thẩm tra và phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án khôi phục phà Mỹ Thuận - Cần Thơgiai đoạn 1 được thực hiện đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Banquản lý dự án 1 và Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C khẩn trương cung cấp đầyđủ hồ sơ tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán theo Biên bản làm việcngày 10/12/2004 giữa Vụ Tài chính - Ban quản lý dự án 1 - Công ty Kiểm toán vàTư vấn A&C trước ngày 16/3/2009.

Yêu cầu Ban quản lý dự án 1,Công ty Kiểm toán & Tư vấn A&C khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

(Gửi kèm theo văn bản số2128/GTVT-TC ngày 12/4/2008 của Bộ Giao thông vận tải và Biên bản làm việc ngày10/12/2004 của Đoàn thẩm tra quyết toán Bộ Giao thông vận tải)