BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1105/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar
(406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13/CV ngày 23/2/2009của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar về việc ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổngcục có ý kiến như sau:

Ngày 13/1/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan, thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu. Nội dung hướng dẫn tiêu chí chấp hành tốt pháp luật hải quan tại điểm 2của Thông tư đã có sự thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.Cụ thể là tại điểm 2.2 chỉ xem xét việc nợ thuế quá hạn quá 90 ngày tại thờiđiểm doanh nghiệp đăng ký tờ khai, không xem xét quá khứ "đã từng nợ thuếquá hạn quá 90 ngày trong thời gian 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai"của doanh nghiệp như Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí nêu tại điểm 2của Thông tư số 05/2009/TT-BTC nêu trên và không có nợ thuế quá hạn, không cónợ phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai, thì doanh nghiệp thuộc đốitượng chấp hành tốt pháp luật hải quan và được áp dụng thời hạn nộp thuế củađối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn VinaMegastar được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để đượcgiải quyết cụ thể.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng