Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11053 TC/HCSN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾTÀI CHÍNH CHO VIỆC
CHUYỂN ĐỔI SANG BỘ Mà TCVN 6909:2001

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Văn phòng Chủ tịch nước, Vănphòng Quốc hội,

Văn phòng Chính phủ

- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC

- Cơ quan Trung ương các Hội,Đoàn thể

- Ban Tài chính quản trị Trungương và các Ban của Đảng

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW

- Các Tổng công ty 90, 91

Thực hiện Quyết địnhsố 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việcthống nhất dùng chung bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước, Bộ Tàichính hướng dẫn cơ chế tài chính như sau:

1. Về công cụ chuyển đổi:

Đối với các công cụ chuyển đổi và phần mềm cơ bản hỗ trợ bộmã TCVN 6909:2001, Nhà nước sẽ cung cấp bản quyền để sử dụng cho tất cả hệthống máy tính của các cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao làđầu mối cung cấp các công cụ này.

2. Về kinh phí thực hiện việc chuyển đổi:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp: chi phícho việc chuyển đổi, đề nghị sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên đã giao năm2002. Riêng đối với các cơ sở dữ liệu đang lưu trữ thực hiện theo nguyên tắc:Năm nào chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001 thì được sắp xếp trong dự toán chingân sách được giao năm đó của đơn vị.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, chi phí cho việc chuyểnđổi tính vào giá thành sản phẩm.

3. Về chế độ chi tiêu: Căn cứ vào từng hạng mục công việcthực tế chuyển đổi từ bộ mã đang dùng sang bộ mã TCVN 6909:2001 và trên cơ sởcác chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở đượcquyền quyết định mức chi cho từng công việc cụ thể và chịu trách nhiệm về quyếtđịnh mức chi của đơn vị mình. Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được quyềnquyết định các mức chi cụ thể hợp lý cho các hạng mục công việc (nếu hạng mụccông việc đó chưa có định mức và chế độ chi tiêu).

Căn cứ vào tình hình thực hiện của việc chuyển đổi, Thủtrưởng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thựchiện việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001 và sử dụng kinh phí đúng mụcđích, tiết kiệm, có hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệmtrong việc sử dụng kinh phí cho việc chuyển đổi của đơn vị mình và thanh quyếttoán theo quy định hiện hành.