BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/BTC-TCT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam.
(Địa chỉ. KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Bộ Tài chínhnhận được công văn số 769/CT-KTrl ngày 24/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vàcông văn số 16/2014POS ngày 26/01/2015 của Công ty Cơ khí và xây dựng PoscoE&C Việt Nam về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động hoạt động xây lắp doCông ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam thực hiện tại Khu kinh tếVũng Áng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1,khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủquy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định:

"1. Khucông nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụcho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theođiều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.

2. Khu chếxuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ chosản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thànhlập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quyđịnh tại Nghị định này.

Khu côngnghiệp, khu chế xuất được gọi chung là khu công nghiệp, trừ trường hợp quy địnhcụ thể.

3. Khu kinhtế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinhdoanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, đượcthành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.

Khu kinh tếđược tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khuchế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thi, khu dân cư,khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khukinh tế ".

Theo khoản 1Điều 5 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèmtheo Quyết định số 19/2010/QĐ-TTG ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính Phủ quyđịnh:"KKT Vũng Áng bao gồm hai khu chức năng chính: khu phithuế quan và khu thuế quan.

a) Khu phithuế quan thuộc KKT Vũng Áng và là khu vực được xác định trong Quy hoạch chungxây dựng gắn với một phần cảng biển Vũng Áng.

b) Khu thuếquan là khu vực còn lại của KKT Vũng Áng. Trong khu thuế quan có các khu chứcnăng khác như: khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu dịch vụ - du lịch,khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cưđô thị và khu hành chính;

c) Quy mô, vịtrí của từng khu chức năng được xác định trong Quy hoạch chungxây dựng KKT Vũng Áng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Điều 12Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệpnộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sảnxuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địabàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệpđóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơsở sản xuất.

Việc phân bổsố thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanhnghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xâydựng xây dựng hạch toán phụ thuộc. ".

Tại khoản 7Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ quy định:

“7. Khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơsở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộphồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chínhcó trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóngtrụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thu nhập doanhnghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuấthạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộptrong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổngchi phí của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tại nơiđóng trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toánphụ thuộc theo mẫu số 01-1/TNDN (đối với khai tạm tính quý) và theo mẫu số03-8/TNDN (đối với khai quyết toán năm) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chínhđồng thời gửi một bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toánphụ thuộc.”

Ngày27/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12024/BTC-TCT về chính sách ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn.

Căn cứ nguyên tắc hướngdẫn tại công văn số 12024/BTC-TCT:"Trường hợp doanh nghiệp thành lậpmới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn thành lập doanh nghiệp)nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh và thu nhập tại các địa bàn có điềukiện kinh tế xã hội khác nhau (địa bàn thành lập doanh nghiệp và ngoài địa bànthành lập doanh nghiệp) thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinhdoanh trên từng địa bàn được hưởng ưu đãi TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi vàthời gian miễn, giảm thuế) và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế. Việc xácđịnh ưu đãi thuế TNDN (nếu có) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoàiđịa bàn thành lập doanh nghiệp được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thờigian và mức ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp tại địa bàn thành lập doanhnghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”

Theo báo cáocủa Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 769/CT-KTrl ngày 24/04/2015: Công tyCơ khívà xây dựng Posco E&C Việt Nam, địa chỉ KCN Nhơn Trạch I,huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2012 đến năm 2014 Công ty có ký hợp đồng,xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng NghiệpFormosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công ty không thànhlập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hà Tĩnh mà chỉ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoạitỉnh (theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ tài chính).

Căn cứ cácquy định nêu trên, trường hợp Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Namnếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuếTNDN đối với doanh nghiệp sản xuất thành lập trong khu công nghiệp (địa bànthành lập doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động xây lắp các công trình dândụng và công nghiệp thực hiện trong khu kinh tế (cụ thể là Khu kinh tế Vũng Ángcủa Công ty được cộng chung vào thu nhập chịu thuế đang hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp theonguyên tác hướng dẫn tại công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tàichính nêu trên.

Thu nhập phátsinh từ hợp đồng xây dựng của Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Namthực hiện tại khu kinh tế Vũng Áng kê khai nộp thuế TNDNtại địa phươngnơi Công ty đóng trụ sở chính.

Đề nghị CụcThuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kiểm tra,xác định việc kê khai, nộp thuế và ưu đãi về thực TNDN (nêu có) cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế đáp ứng của Công ty Cơ khí và xây dụng Posco E&C ViệtNam.

Bộ Tài chínhtrả lời để các đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (BTC);

-
Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Vụ KK&KKT (TCT);

- Lưu: VT,
TCT (VT, CS (4b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phi Vân Tuấn