BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/BXD- QLN
V/v triển khai thí điểm hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: UBND các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên

Ngày 14/6/2012, Thủ tướng Chínhphủ đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-TTg Về việc triển khai thí điểm giải pháphỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng BắcTrung Bộ và Duyên hải miền Trung. Để việc triển khai thực hiện Quyết định trênđảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo thựchiện một số công việc sau:

1. Lựa chọn và phê duyệt 2 xãthuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt; trong đó mỗi xã lựa chọn 50 hộthuộc diện đối tượng để triển khai thí điểm hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránhlũ, lụt. Gửi danh mục các xã và danh sách các hộ dân được lựa chọn, phê duyệtvề Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ (theo mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo). Các công việc này phải hoàn thànhtrước ngày 31/8/2012.

(Do việc triển khai xây dựng thíđiểm chỉ thực hiện trong thời gian ngắn nên khi lựa chọn các hộ gia đình đượchỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như quy định thì cần lưu ý đến việc lựa chọn nhữnghộ đã đủ điều kiện để có thể tiến hành thực hiện được ngay như: những hộ đã cóđất xây dựng, chủ hộ đang có mặt tại địa phương và không bị ảnh hưởng bởi cácyếu tố tâm linh như phụ thuộc vào tuổi làm nhà v.v…).

2. Tổ chức quán triệt mục đích,yêu cầu, nội dung của Quyết định 716/QĐ-TTg đến các cấp, các ngành có liênquan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chính sách bằng các hình thức phùhợp. Giao việc tổ chức triển khai thí điểm cho Ban chỉ đạo thực hiện chính sáchhỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh và các cấp huyện, xã được lựa chọn triển khaithực hiện thí điểm. Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiệnChính sách.

3. Chỉ đạo Sở Xây dựng thiết kếtối thiểu 3 mẫu chòi phòng tránh lũ, lụt đảm bảo như quy định tại Quyết định716/QĐ-TTg và phù hợp với thực tế tại địa phương, tổ chức giới thiệu để ngườidân lựa chọn.

4. Phát động phong trào ủng hộ,giúp đỡ hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt. Phối hợp với Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biếnChính sách; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ cáchộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt; tổ chức xây dựng cho các hộ giađình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…).

Trên đây là một số công việc cầnthực hiện ngay trong việc triển khai thực hiện Quyết định 716/QĐ-TTg ngày14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Sở XD các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên;
- Lưu: VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

PHỤ LỤC:

Kèmtheo công văn số 1106/BXD- QLN ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Xây dựng

UBND TỈNH:…….

DANHSÁCH HỘ DÂN THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỖ TRỢXÂY DỰNG CHÒI PHÒNG TRÁNH LŨ, LỤT

TT

Họ, tên chủ hộ

Nơi cư trú (thôn, bản)

Đối tượng ưu tiên

Hộ gia đình có công với CM

Hộ gia đình là dân tộc thiểu số

Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn tàn tật)

Hộ gia đình đang sinh sống tại thôn, bản đặc biệt khó khăn

Các hộ gia đình còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng (I+II)

I

Xã: A

1

Nguyễn Văn B

Thôn (bản):…

X

….

50

Nguyễn Văn C

Thôn (bản):…

X

II

Xã: B

1

Nguyễn Văn D

Thôn(bản):…

X

….

50

Nguyễn Văn Đ

Thôn (bản):…

X

Ghi chú: Nếu một hộ gia đìnhthuộc nhiều diện ưu tiên thì đánh dấu vào tất cả các cột thích hợp tại bảngtrên. Tuy nhiên, khi thực hiện hỗ trợ thì ưu tiên hỗ trợ trước cho những hộthuộc hàng ưu tiên đứng trước theo quy định tại Quyết định 716/QĐ-TTg ./.