BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TM-XNK
V/v áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4015/VPCP-KTTH ngày 2 tháng 07 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm phương pháp tính thuế nhập khẩu theo giá trị tuyệt đối, sau khi trao đổi với các Bộ ngành hữu quan, Bộ Thương mại đã có công văn số 1423/TM-XNK ngày 19 tháng 08 năm 2002 gửi tới các Bộ, ngành hữu quan đề nghị góp ý về danh mục các mặt hàng dự kiến áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối và phương pháp áp dụng. Tới nay, Bộ Thương mại đã nhận được ý kiến chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Thương mại chưa nhận được ý kiến chính thức của Bộ Tài chính). Sau khi tổng hợp các ý kiến trên, Bộ Thương mại xin trao đổi với Bộ Tài chính như sau:

1. Về danh mục hàng hoá dự kiến áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối và dự kiến phương pháp áp dụng, các Bộ, ngành đều nhất trí với 4 mặt hàng nêu tại công văn số 1423/TM-XNK của Bộ Thương mại, cụ thể là:

Mặt hàng thí điểm Mã HS Phương pháp tính thuế

1. Kính xây dựng 70031290. 70031990 Tối thiểu

70042090. 70049090

70052190. 70052990

2. Gạch ốp lát 68101910. 69049000 Tối thiểu

69059000. 69071000

69079000. 69081000

69089000

3. Sứ vệ sinh 69101000. 69109000 Tối thiểu

4. Trứng gia cấm 04070010. 04070090 Đơn

Riêng Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung thêm các mã HS sau: Kính xây dựng (bổ sung mã HìNH SÙ. 70169000); Gạch ốp lát (68101100. 68101990, 69041000); Sứ vệ sinh (69119000). Bộ Thương mại nhất trí với đề nghị này của Bộ Xây dựng.

2. Về danh mục các mặt hàng dự kiến áp dụng thuế tuyệt đối trong tương lai, các Bộ trên đều nhất trí với 5 mặt hàng nêu tại công văn số 1423/TM-XNK của Bộ Thương mại, cụ thể là: Rượu mạnh (2208); Thuốc lá là (2401); Ô tô cũ (8703, 8704); Sản phẩm may mặc cũ (63090000); Xe máy (8711). Riêng Bộ Công nghiệp đề nghị bổ sung thêm mặt hàng: sản phẩm điện tử cũ, máy tính cũ.

Tong số các mặt hàng trên một số chủng loại ô tô cũ, các sản phẩm may mặc cũ và điện tử cũ đang thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 04 năm 2001 của Bộ Thương mại. Tuy nhiên, do biện pháp này có thể sẽ khó duy trì được lâu dài nên vẫn cần tính tới việc áp dụng thuê tuyệt đối trong tương lai đối với các nhóm sản phẩm này. Ngoài ra, đối với hàng điện tử - điện lạnh. Bộ Thương mại đề nghị cân nhắc việc áp dụng thuế tuyệt đối với cả các sản phẩm mới do Biểu thuế của ta không tách mã HS giữa các sản phẩm cũ và mới.

3. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 4015/VPCP-KTTH Bộ Thương mại xin tổng hợp và chuyển tới Bộ Tài chính danh mục nhóm hàng hoá dự kiến áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối và dự kiến phương pháp thu đã được một số Bộ hữu quan thống nhất như trên để Bộ Tài chính có cơ sở thực hiện các phần việc tiếp theo (như quy định mức thu đối với các mặt hàng áp dụng thí điểm và điều hành cụ thể, trình Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối).

Do chưa nhận được ý kiến chính thức của Bộ Tài chính đối với các công văn của Bộ Thương mại số 1423/TM-XNK ngày 19 tháng 08 năm 2002 của công văn số 0739/TM-XNK ngày 26 tháng 03 năm 2003, để đẩy nhanh việc triển khai thí điểm công cụ thuế tuyệt đối góp phần hạn chế gian lận thương mại qua giá, bảo hộ sản xuất trong nước, nhất là trong điều kiện ta sẽ thực hiện giảm thuế theo CEPT/AFTA từ 1 tháng 7 năm 2003 và bảng giá tính thuế tối thiểu có thể sẽ không còn phạm vi áp dụng như trước, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính:

- Trong trường hợp Bộ Tài chính nhất trí với ý kiến trên của các Bộ, ngành hữu quan thì đề nghị Bộ Tài chính chủ động thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4015/VPCP-KTTH .

- Trường hợp Bộ Tài chính có ý kiến khác, đề nghị Bộ Tài chính làm việc với các Bộ hữu quan để cùng xử lý vướng mắc hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu