BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1106TCT/PCCS
V/v: Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Bình

Trả lời công văn số 03/TT-KT ngày02/12/2005 của Công ty CP XNK Thái Bình về việc lập hóa đơn thu mua hàng nông,lâm, thủy sản chưa qua chế biến; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 10 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng,quản lý hóa đơn; quy định: Đối với tổ chức, cá nhân thu mua hàng hóa là nông,lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất, không có hóa đơnbán hàng thì phải lập hóa đơn thu mua hàng giao cho người bán; trường hợp thumua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của mộtngười thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: Họ,tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêucầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn.

Căn cứ quy định nêu trên thì khithu mua nông sản (lợn sữa, thịt lợn) của người sản xuất trực tiếp bán ra, Côngty CP XNK Thái Bình phải viết hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản giao chongười bán.

Trường hợp một người bán hàng nhiềulần trong ngày, mỗi lần với số lượng ít thì công ty có thể xuất hóa đơn theongày nhưng phải ghi số chứng minh nhân dân của người bán.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương