BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1107/TCHQ-KTTT
V/v : Danh mục các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT không còn hiệu lực.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2001

Kínhgửi: Các Cục Hải Quan Tỉnh, Thành Phố

Căn cứ Mục III - Phần H - Thôngtư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan công bố Danhmục các văn bản của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết thi hành về thuế GTGTkhông còn hiệu lực từ 01/01/2001 đính kèm công văn này để các đơn vị và doanhnghiệp biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hỏa Ngọc Tâm

DANH MỤC

STT

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu

1

Công điện số 19

13/01/1999

Xử lý thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải làm TSCĐ

2

Công điện số 76

22/01/1999

Bổ sung công điện số 19

3

Công văn số 524/TCHQ-KTTT

27/01/1999

Hướng dẫn thuế GTGT tiền mặt nhập khẩu

4

Công văn số 1031/TCHQ-KTTT

26/02/1999

Thực hiện Luật thuế GTGT đối với hàng chuyên dùng phục vụ quốc phòng.

5

Công văn số 1165/TCHQ-KTTT

04/03/1999

Thuế GTGT đối với mủ cao su tự nhiên và thuốc lá lá nhập khẩu

6

Công văn số 1526/TCHQ-KTTT

24/03/1999

Hướng dẫn Danh mục hàng hóa được giảm 50% thuế GTGT.

7

Công văn số 2299/TCHQ-KTTT

29/04/1999

Xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng buộc phải tái xuất.

8

Công văn số 2392/TCHQ-KTTT

06/05/1999

Hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

9

Công văn số 2738/TCHQ-KTTT

21/05/1999

Xử lý thuế GTGT đối với hàng xuấtt khẩu phải nhập khẩu trở lại

10

Công văn số 3069/TCHQ-KTTT

04/09/1998

Hướng dẫn phân biệt tổ máy phát điện

11

Công văn số 4051/TCHQ-KTTT

28/07/1999

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng vốn ODA

12

Công văn số 3975/TCHQ-KTTT

23/07/1999

Hướng dẫn thuế GTGT khung nhà thép tiền chế nhập khẩu

13

Công văn số 4400/TCHQ-KTTT

13/08/1999

Hướng dẫn xử lý thuế XNK, thuế GTGT vật tư, phụ tùng máy bay.

14

Công văn số 4765/TCHQ-KTTT

28/08/1999

Hướng dẫn xử lý các vướng mắc về thuế GTGT.

15

Công văn số 5073/TCHQ-KTTT

10/09/1999

Hướng dẫn Thông tư số 106/1999/Tổng cục Trưởng tổng Cục Hải quan-BTC

16

Công văn số 5089/TCHQ-KTTT

11/09/1999

Hướng Dẫn Thông tư 2395/1999/TTLT-BQP-BTC về Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng.

17

Công văn số 5154/TCHQ-KTTT

14/09/1999

Hướng dẫn xử lý vướng mắc về thuế GTGT

18

Công văn số 5812/TCHQ-KTTT

13/10/1999

Hướng dẫn áp dụng giảm 50% thuế GTGT hàng nhập khẩu.

19

Công văn số 6350/TCHQ-KTTT

8/11/1999

Xử lý thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải

20

Công văn số 6421/TCHQ-KTTT

10/11/1999

áp dụng danh mục một số mặt hàng được Giảm thuế GTGT

21

Công văn số 6994/TCHQ-KTTT

9/12/1999

Khấu trừ thuế GTGT

22

Công văn số 8131/TCHQ-KTTT

30/12/1999

Hướng dẫn thực hiện Tổng cục Trưởng tổng Cục Hải quan số 142/1999/Tổng cục Trưởng tổng Cục Hải quan-BTC ngày 10/12/1999 của Bộ Tài chính

23

Công văn số 1643/TCHQ-KTTT

18/04/2000

Thuế GTGT hàng hóa sử dụng nguồn vốn ODA

24

Công văn số 507/TCHQ-KTTT

1/02/2000

Hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu.

25

Công văn số 868/TCHQ-KTTT

06/03/2001

Thuế GTGT phần chênh lệch giữa giá thầu và giá thiết bị nhập khẩu

26

Công văn số 1119/TCHQ-KTTT

22/03/2000

Sửa đổi tên gọi sản phẩm trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định 214/1999/QĐ-TCHQ .

27

Công văn số 1783/TCHQ-KTTT

24/4/2000

Xử lý thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được.

28*

Công văn số 2269/TCHQ-KTTT

19/05/2000

Thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với phần mền vi tính

29

Công văn số 2405/TCHQ-KTTT

29/05/2000

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC ngày 29/05/2000 về Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ an ninh không chịu thuế GTGT

30

Công văn số 3374/TCHQ-KTTT

20/07/2000

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT

31

Công văn số 4530/TCHQ-KTTT

29/09/2000

Hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với vật tư xây dựng nhập khẩu

32

Công văn số 4997/TCHQ-KTTT

26/10/2000

Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT.

33

Công văn số 4669/TCHQ-KTTT

6/10/2000

Thuế GTGT dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu.

Ghi chú: Các đề mục có đánhdấu (*) bên cạnh số thứ tự là các văn bản chỉ hết hiệu lực thi hành về thuế GTGT