TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1107/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án do NORAD tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21916/CT-ĐT ngày 31/10/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội, công việc số 5470/CV-TCKT ngày 06/10/2005 và công việc số 7224/CV-TCKT ngày 29/12/2005 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại. Trường hợp Chủ dự án đã đăng ký mã số thuế nhưng ủy quyền cho một đơn vị (Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện hạch toán riêng khoản thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình đầu tư dự án bằng nguồn ODA, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế áp dụng đối với đơn vị phụ thuộc cho đơn vị được chủ dự án.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Dự án đánh giá tổng thể tiềm năng dầu khí (giai đoạn II) và Dự án an toàn môi trường dầu khí (giai đoạn II) là các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ vương quốc Nauy dành cho lĩnh vực dầu khí thì chủ dự án thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT.

Căn cứ báo cáo của Cục thuế Hà Nội tại công văn số 21916/CT-ĐT ngày 31/10/2005 và Tổng công ty dầu khí Việt Nam tại công văn số 7224/CV-TCKT ngày 29/12/2005 thì 2 Ban quản lý dự án này có tài khoản riêng, hạch toán riêng, nhưng sử dụng con dấu của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, nên không được Cục thuế thành phố Hà Nội cấp mã số thuế riêng cho 2 Ban quản lý. Vì vậy toàn bộ hóa đơn đầu vào đều ghi mã số thuế của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Do đó đến nay hai Ban quản lý vẫn chưa đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hai dự án ODA không hoàn lại.

Để không áp dụng đến mối quan hệ cũng như việc đầu tư Chính phủ vương quốc Nauy cho các dự án viện trợ tiếp sau, Bộ Tài chính đã đồng ý giải quyết hoàn thuế GTGT cho hai dự án trên với điều kiện các dự án trên có tài khoản riêng, hạch toán riêng và số thuế GTGT đầu vào của hai dự án này chưa hạch toán khấu trừ, hoàn thuế bằng nguồn Tổng công ty hay bất kỳ nguồn nào khác.

Tổng cục Thuế giao cục Thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể nếu hai dự án đủ các điều kiện như trên thì ra quyết định hoàn thuế GTGT, theo mã số thuế Tổng công ty dầu khí Việt Nam.

Trong quyết định hoàn phải nêu rõ mục đích hoàn cho hai dự án, số tiền hoàn chuyển vào tài khoản của hai dự án và phải được hạch toán sử dụng đúng mục đích của dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến