TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11074/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cho thuê tài chính II
Địa chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q.5
Mã số thuế: 0301472214

Trả lời văn thư số 2719/2011/ALCH-TCKT ngày 30/11/2011 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực đến 31/12/2008).

- Căn cứ điểm 2 mục I và điểm 3 mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (cóhiệu lực từ 01/01/2009) thì thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền.

- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cungứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền.” và

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ khôngđược quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”;

Trường hợp Công ty trong năm 2008 ký hợp đồng với Công ty cổphần Alphanam Cơ điện mua thiết bị thang máy theo thuế suất thuế GTGT 5% nhưngsau ngày 01/01/2009 mới hoàn thành bàn giao thì phải áp dụng thuế suất thuếGTGT 10% theo quy định trên.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
02497(02/12/2011) F. 4

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh