BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v:Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận ti xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, ngày 30/12/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký ban hành Quyết định số 3933/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2014 quy định áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Công văn số 55/TCHQ-QLRR ngày 10/02/2015 ban hành Danh mục dấu hiệu rủi ro hành khách, hành lý XNC hướng dẫn Cục Hải quan Tp. Hà Nội triển khai thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
Ngày 29/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 464/QĐ- BTC quy định Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thay thế 3273/QĐ-BTC nêu trên. Tiếp đó, ngày 10/11/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký ban hành Quyết định số 282/QĐ-TCHQ hướng dẫn thực hiện, áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Tp. Hà Nội triển khai thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài theo Quyết định 464/QĐ-BTC và Quyết định 282/QĐ-TCHQ nêu trên, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Danh mục dấu hiệu rủi ro hành khách, hành lý xuất nhập cảnh tiếp tục thực hiện theo Công văn số 55/TCHQ-QLRR nêu trên đến khi Tổng cục có văn bản thay thế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR-Thành (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan