TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Ngân hàng Mizuho Corporate Bank Ltd - Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: Lầu 18 Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế: 0304413344

Trả lời văn bản ngày 29/01/2013 của Ngân hàng vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 cuả Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Khai thuế đối với cá nhân cư trúcó thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợpsố ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày,nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam làtừ 183 ngày trở lên.

- Năm tính thuế thứ nhất: khai vànộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 thángliên tục.

- Năm tính thuế thứ hai: khai vànộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc nămdương lịch.

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 sẽ được trừ chophần thuế đã nộp trong năm tính thuế thứ nhất tương ứng thời gian trùng với nămtính thuế thứ 2.

Số thuế tính trùng được trừ vào năm tính thuếthứ 2 được xác định như sau:

Số thuế tính trùng được trừ

=

Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất

x

Số tháng tính trùng

12

Ví dụ: Ông A đến Việt Nam làm việcngày 01/5/2009 (là ngày ghi trên hộ chiếu của ông A) và có thu nhập chịu thuếphát sinh tại Việt Nam.

Giả sử từ 01/5/2009 đến31/12/2009, ông A có mặt tại Việt Nam là 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến30/4/2010, ông A có mặt tại Việt Nam 30 ngày. Như vậy, trong năm 2009 ông Akhông đủ thời gian có mặt tại Việt Nam để được xác định là cá nhân cư trú (160ngày nhỏ hơn 183 ngày). Tuy nhiên nếu tính trong 12 tháng liên tục (từ ngày01/5/2009 đến ngày 30/4/2010) ông A có mặt tại Việt Nam tổng cộng là 190 ngày(160 ngày cộng 30 ngày), do đó ông A vẫn được xác định là cá nhân cư trú.

Năm tính thuế thứ nhất của ông Ađược xác định từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 30/4/2010, ông A phải nộp hồ sơquyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 30/4/2010.

Năm tính thuế thứ 2 của ông A đượcxác định từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010; ông A phải nộp hồ sơ quyếttoán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2010.

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2của ông A được trừ phần thuế đã nộp trong năm thứ nhất tương ứng với thời giantrùng với năm tính thuế thứ 2 cụ thể là các tháng 1, 2, 3, 4.

Số thuế tính trùng của năm 2009được trừ vào năm tính thuế thứ 2010 của ông A được xác định như sau:

Số thuế tính trùng được trừ

=

Số thuế phải nộp trong năm 2009

x

4 tháng”

12

Căn cứ Tiết b1 Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý Thuế quy định về khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từtiền lương, tiền công như sau:

Cá nhân cưtrú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế.

Trường hợp cá nhâncư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuấtcảnh, đến thời điểm xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được uỷ quyền quyếttoán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệmlàm giấy uỷ quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thôngtư này.

Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từkhấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyếttoán thay (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứngtừ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân)”.

Căn cứ Điểm 1 Mục II Công văn số 187/2013/TCT-TNCN ngày15/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012 quy định:

“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kýhợp đồng dài hạn (trên 3 tháng) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch nếucó yêu cầu thực hiện quyết toán thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quantrả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi”.

Trường hợptheo trình bày của Ngân hàng, Ông A là cá nhân người nước ngoài được cử sangViệt Nam làm việc tại Ngân hàng từ ngày 02/8/2012, trong năm 2012 Ông A có mặttại Việt Nam là 149 ngày, không đủ thời gian có mặt tại Việt Nam để được xácđịnh là cá nhân cư trú trong năm 2012 thì khi kết thúc năm 2012 Ông A khôngphải làm thủ tục quyết toán thuế (chỉ phải làm thủ tục quyết toán thuế trongnăm tính thuế đầu tiên tính từ ngày 02/8/2012 đến hết ngày 01/8/2013 (trongphạm vi 12 tháng liên tục) nếu là cá nhân cư trú tại Việt Nam).

Trườnghợp Ngân hàng có người lao động là cá nhân cưtrú trong năm 2012, làm việc tại Ngânhàng trong năm tính thuế (năm 2012) chưa đủ 12 tháng, nhưng chỉ có thu nhập duynhất tại Ngân hàng và có văn bản ủy quyền cho Ngân hàng thực hiện quyết toánthay theo mẫu số 04-2/TNCN nêu trên thì Ngân hàng thực hiện quyết toán thuếTNCN thay cho người lao động. Khi quyết toán thuế, thu nhập phát sinh của ngườilao động là thu nhập của cả năm 12 tháng.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàngbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Web CT;
- Lưu: (HC,TTHT)
281-35488/2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga