BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1108/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Công ty điện tử Samsung Vina

Trả lời Công văn số 290/0107 ngày 22/01/2007 của Công ty điện tử Samsung Vina hỏi về xác nhận chi tiết thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thời gian được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo Giấy phép điều chỉnh số 1125/GPĐC11 ngày 02/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ghi: “Công ty nộp thuế TNDN bằng:

+ 20% lợi nhuận thu được kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 14 tháng 3 năm 2002.

+ 15% lợi nhuận thu được cho thời gian tiếp theo đến khi đủ 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Công ty điện tử Samsung Vina được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 1125/GP ngày 28/01/1995, tuy nhiên giai đoạn từ 28/01/1995 đến 31/05/1996 là giai đoạn xây dựng cơ bản của Samsung và không diễn ra bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Từ ngày 01/6/1996, Công ty điện tử Samsung Vina bắt đầu tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời gian áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi tính từ năm 1996 và đến hết năm 2007 Công ty hoạt động kinh doanh đủ 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% từ ngày 15/3/2002 đến hết năm 2007.

2) Về ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp do doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4982/TCT-PCCS ngày 29/12/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương