VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/VPCP-KTTH V/v sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại văn bản số 207/TTr-TWPCTT ngày 29 tháng 12 năm 2020, ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 99/BNN-PCTT ngày 07 tháng 01 năm 2021, Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 95/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 01 năm 2021, Tài chính tại văn bản số 68/BTC-NSNN ngày 20 tháng 01 năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức), chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức cho từng địa phương từ ngân sách trung ương theo đúng quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ/TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016.

2. Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp kết quả thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương; chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2019. Đối với các nội dung hỗ trợ chi đầu tư mang tính chất lâu dài, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: QHĐP, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐTT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân