ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11087/SLĐTBXH-LĐ
Về việc thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị định số 107/2010/NĐ-CP và Nghị định số108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ qui định mứclương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp,các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắtlà người sử dụng lao động), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phốđề nghị người sử dụng lao động lưu ý việc thực hiện mức lương tối thiểuvùngtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Về mức lươngtối thiểu vùng :

Mức lương tối thiểuvùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trongđiều kiện lao động bình thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từngày 01/01/2011 như sau:

1. Đối với các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổchức quốc tế và cá nhân người nước ngoài :

- Mức 1.550.000 đồng/thángáp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng I

- Mức 1.350.000 đồng/thángáp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng II

2. Đối với các doanhnghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chứckhác của Việt Nam có thuê mướn lao động

- Mức 1.350.000 đồng/thángáp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng I

- Mức 1.200.000 đồng/thángáp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng II

3. Danh mục các địabàn thuộc vùng I và vùng II – thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau :

- Từ 01/01/2011 đến30/6/2011,

+Vùng I : baogồm địa bàn các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh

+ Vùng II : baogồm các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

Từ 01/7/2011,

+Vùng I : baogồm địa bàn các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Bình Chánh, CủChi, Hóc Môn, Nhà Bè

+ Vùng II : huyệnCần Giờ

II. Các lưu ý khithực hiện mức lương tối thiểu vùngtừ 01/01/2011:

1. Người sử dụng laođộng căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định đã nêu ởtrên để xác định việc điều chỉnh các mức tiền lương trong hệ thống thang lương,bảng lương và hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định. Khuyến khích người sửdụng lao động điều chỉnh các mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảnglương và hợp đồng lao động phù hợp với thực tế thị trường lao động.

Khi áp dụng các mứctiền lương tối thiểu vùng nêu trên,người sử dụng lao động không được xóabỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật lao động quy địnhnhư: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm;tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc,độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danhnghề nặng nhọc, độc hại.

Đối với cáckhoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thìthực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước laođộng tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

2. Mức lương thấpnhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, côngviệc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểuvùng do Chính phủ quy định. Lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua họcnghề bao gồm các trường hợp sau :

- Những người đã quahọc nghề và được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quyđịnh tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung củahệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Những người đã quahọc nghề và được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dụcnăm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã quahọc nghề và được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứngchỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghềhoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tạiLuật Dạy nghề;

- Những người đã quahọc nghề và được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của nước ngoài;

- Những người làm côngviệc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề và được doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghềhoặc tự học nghề được doanh nghiệp kiểm tra phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Đối với các đơnvị sử dụng lao động hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểukhác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụngmức lương tối thiểu theo địa bàn đó.

III. Triển khaithực hiện:

1. Người sử dụng laođộng tính toán, cân đối, lập phương án triển khai thực hiện mức lương tối thiểuvùng do Chính phủ quy định trong phạm vi doanh nghiệp, đơn vị của mình. Quátrình thực hiện, người sử dụng lao động cần trao đổi với Ban chấp hành công đoàncơ sở hoặc đại diện người lao động về phương án điều chỉnh tiền lương, công bốcông khai để người lao động biết.

2. Người sử dụng laođộng có trách nhiệm rà soát hệ thống thang lương, bảng lương đang áp dụng. Trườnghợp phát hiện có nội dung chưa phù hợp quy định hiện hành thì người sử dụng laođộng có trách nhiệm điều chỉnh theo đúng quy định và phải đăng ký những nộidung thay đổi với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để có thông báo xác nhậnmới.

Trường hợp người sửdụng lao động không điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương đã đăng ký tạicơ quan quản lý Nhà nước về lao động (do đã áp dụng mức lương tối thiểu cao hơnmức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, đơn vị không có nhu cầu điềuchỉnh hệ thống thang lương, bảng lương…) thì không phải tiến hành đăng ký lạihệ thống thang lương, bảng lương.

Khi đăng ký hệ thốngthang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, người sử dụnglao động đăng ký mức lương tối thiểu áp dụng tại đơn vị tương ứng với địa bànmà các đơn vị, chi nhánh trú đóng.

3. Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao độngnhanh chóng triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng đảm bảo đúng thời hạnquy định tại mục I nêu trên.

Quá trình thực hiệncó phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện,các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động đơn vị phản ánh kịp thờivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương -Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại : 38.295.900 – 38.209.638 để cùngphối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hứa Ngọc Thuận- PCT.UBND (để báo cáo);
- Bộ LĐTB &XH (để báo cáo);
- VP HĐND và UBND.TP (để báo cáo);
- Đ/c Lương Thị Cúc, TP Văn xã UBND.TP;
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố
- Liên đoàn lao động TP;
- Ban quản lý các KCX-KCN TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- VCCI (chi nhánh TP.HCM);
- Đ/c Lê Thành Tâm - Giám đốc Sở;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng LĐTBXH quận, huyện (để triển khai);
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC (Dg).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê