TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11088/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TREDIA Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 6A, tầng 5, tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0312951515

Trả lời văn bản số 02- 14/CV-14 ngày 01/12/2014 củaCông ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy địnhcách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên,địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...”

Vềnguyên tắc, khi mua, bán hàng hóa dịch vụ các tiêu thức: tên, địa chỉ của ngườibán (hoặc mua) phải được ghi đầy đủ hoặc viết tắt theo Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày có địa chỉ theo giấy chứng nhận đầu tưlà “Phòng 6A, tầng 5, tòa nhà Saigon Centre, số 65 đường Lê Lợi, Phường BếnNghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”, một số nhà cung cấp khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ đã ghiđịa chỉ Công ty là “Phòng 6A, lầu 5, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé,Q.1, TP.HCM” vẫn xác định được đúng trụ sở của Công ty, do đó các hóa đơn nàyđược chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- P. KT 2;
- Lưu VT-TTHT
4086-308795/14 tran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga