BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1108TCT/PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 190 CT/TT&HTngày 09/03/2005 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về hoạt động du lịch và môi giới dulịch quốc tế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1, mục II, phần B,Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng có quy định:

“- Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng giacông xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu(trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hóadịch vụ quy định tại điểm 23, điểm 27, Mục II, phần A Thông tư này).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạtđộng du lịch quốc tế không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế 0% mà phảichịu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định như đối với hànghóa tiêu dùng tại Việt Nam với mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tạiđiểm 3.22, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

2. Hoạt động môi giới du lịch chịuthuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10% (điểm 3.26, mục III, phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003). Cách viết hóa đơn được hướng dẫn tạimục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

3. Tại điểm 14, mục 1, phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có hướng dẫn: “Đối với dịch vụ du lịchtheo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đilại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế để tính thuế GTGT vàdoanh thu của cơ sở kinh doanh. Trường hợp giá trọn gói bao gồm các khoản khôngchịu thuế GTGT như chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vàoViệt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan ở nướcngoài (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản chi này được tính giảm trừ tronggiá (doanh thu) tính thuế GTGT”.

Công ty Sao Thái Dương ký hợp đồngvới khách du lịch, công ty mua tour du lịch với công ty khác và trực tiếp muavé máy bay, mua bảo hiểm du lịch, mua lệ phí sân bay và một số chi phí khác chokhách hàng liên quan đến ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài thì trong trường hợpnày hoạt động của Công ty không được coi là xuất khẩu các khoản chi phí mua vémáy bay, mua bảo hiểm du lịch, mua lệ phí sân bay và một số chi phí khác chokhách hàng liên quan đến ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài nêu trên (nếu cóchứng từ hợp pháp) thì không phải chịu thuế GTGT mà được tính giảm trừ tronggiá (doanh thu) tính thuế GTGT của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhHải Dương được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương