ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1109/UB
V/v thu thuế hàng hóa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 1986

Theo đề nghị của Sở Tài chánh,UBND Thành phố đã kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng bãi bỏ việc thu thuế hàng hóa.Trong khi chờ Hội đồng Bộ trưởng quyết định, UBND Thành phố yêu cầu Chi cụcthuế CTN thành phố và quận huyện tiếp tục việc thu thuế hàng hóa, đối với cáccơ sở sản xuất những mặt hàng chịu thuế hàng hóa tự sản tự tiêu.

Thực hiện việc thu thuế hànghóa, cần chú ý đến những vấn đề sau đây:

1. Chỉ thu thuế hàng hóa vào cáccơ sở sản xuất. Không thu vào hàng hóa đang bày bán hoặc đang lưu thông.

2. Sản xuất hàng hóa bán ra thịtrường tự do thì thu thuế hàng hóa căn cứ giá kinh doanh thương nghiệp. Nếu tựsản xuất và bán sản phẩm cho Thương nghiệp quốc doanh, Thương nghiệp hợp tácxã, các xí nghiệp, quốc doanh, công tư hợp doanh thì thu thuế hàng hóa căn cứvào giá thành sản phẩm.

Tất cả hợp đồng của các cơ sởsản xuất cá thể, tập thể với các đơn vị kinh tế Nhà nước dưới hình thức giaonguyên liệu – nhận thành phẩm hoặc bán nguyên liệu – mua thành phẩm đều khôngthu thuế hàng hóa.

3. Không thu thuế hàng hóa vàoxí nghiệp hợp doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp công tư hợp doanhchia lãi, xí nghiệp đời sống, trừ trường hợp các cơ sở này bán sản phẩm ra thịtrường tự do (giá tính thuế hàng hóa căn cứ vào giá thành sản phẩm).

4. Sở Tài chánh và Chi cục thuếcông thương nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện văn bản này thay thếvăn bản số 2323/UB và 3820/UB của UBND thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình