TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11095/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Grey Global Group Việt Nam
Đ/chỉ: 404 Võ Văn Tần, P5, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0304813705

Trả lời văn bản ngày 10/11/2014 của Công ty về thuếnhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọitắt là thuế nhà thầu) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2014:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trútại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoàikinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tạiViệt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng,thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Namhoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phầncông việc của Hợp đồng nhà thầu.”.

+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định người nộp thuế:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam,tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sảnxuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phátsinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; muahàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thươngmại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thaycho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đâygọi chung là Bên Việt Nam) …”.

Trường hợp Công ty theo trình bày giao dịch với tổchức nước ngoài thực hiện mua hình ảnh qua mạng thì khi thanh toán tiền cho tổchức nước ngoài Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhàthầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào ngân sách nhànước.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3789 - 293792/2014-mtt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga