BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110TCT/NV5
V/v miễn thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Green Field

Trả lời công văn số 021/ CV-GF-02 ngày 12/12/2002 của Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Green Field (Công ty Green Field) về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như
sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.a Điều 60 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không phải nộp thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Để xác nhận các loại phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thuộc diện trong nước chưa sản xuất được, Công ty Green Field phải căn cứ vào Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Danh mục các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, nếu thiết bị nhập khẩu của Công ty không nằm trong Danh mục này thì Công ty sẽ được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Green Field biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến