BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại QL

Bộ Xây dựng nhận được văn bảnsố 03/CV ngày 04/12/2014 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thươngmại QL về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng thựchiện theo các nội dung trong hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật về hợpđồng trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xâydựng, thì hợp đồng theo đơn giá cố định được thanh toán trên cơ sở đơn giá cốđịnh theo quy định trong hợp đồng cho các công việc nhân với khối lượng công việctương ứng được nghiệm thu.

Vì vậy đối với trường hợp nêutại văn bản số 03/CV , việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào Điều 7 và Điều 8trong Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 100101/2013/XL /QLKT/CPV ngày18/9/2013 mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết. Theo đó, nếu không có sự điềuchỉnh, bổ sung đơn giá của công tác lát gạch thì chủ đầu tư phải thanh toán chonhà thầu theo đúng các nội dung về đơn giá hợp đồng trong Bảng Phụ lục đơn giáhợp đồng kèm theo hợp đồng đã ký kết.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công tyTNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại QL tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh