CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án “Chương trình hợp tác phát triển năm 2004

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 118 BKH/KTĐN, ngày 06 tháng 01 năm 2004) về việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận dự án “Chương trình hợp tác phát triển năm 2004”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án “Chương trình hợp tác phát triển năm 2004” với tổng kinh phí 874.531 USD do tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) viện trợ. Vốn đối ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đóng góp từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương theo Luật Ngân sách.

2- Giao Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiến hành các thủ tục phê duyệt và ký Văn kiện dự án với tổ chức (WVI) và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm