BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/TCT-KK
V/v thời điểm xuất hóa đơn cho dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam)

Trả lời công văn số 092012 ngày 19/9/2012 của Côngty TNHH phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam) về thời điểm xuất hóa đơn cho dịchvụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng hóađơn: "Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hànghóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định".

Điểm 5.3 Khoản 5 Mục IV Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Điểm 2.3 Khoản2 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ: "Cơ sở sảnxuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu(kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khixuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn GTGT …"

Khoản 1 Mục 1 Phần D Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Khoản 1 Phần C Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng vàtrường hợp được hoàn thuế GTGT: "Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có sốthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

- Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấutrừ hết của thời gian xin hoàn thuế"

Điểm 1.3 (c) Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

"c) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trườnghợp hướng dẫn tại điểm 1d, điểm 1đ Mục này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuếGTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại tiết a, b điểm này vàđiểm 1.2 mục II phần B Thông tư này, cụ thể như sau:

c.1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đốivới trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nướcngoài …

c.2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu cóxác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

c.3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toánqua ngân hàng …

c.4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóađơn đối với tiền công gia công của hàng hóa gia công".

Trường hợp Công ty TNHH phát triển phần mềm Toshiba(Việt Nam) cung cấp dịch vụ phần mềm cho Công ty TSCC (Nhật Bản) từ năm 2008 đếnnăm 2010, Công ty có xuất hóa đơn GTGT cho dịch vụ xuất khẩu phần mềm theo từnglần nhận tiền và đáp ứng đủ điều kiện về dịch vụ xuất khẩu như: Hợp đồng; Tờkhai hải quan; Thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn xuất khẩutheo quy định và đáp ứng các điều kiện đối với hàng hóa dịch vụ mua vào thìCông ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng sảnxuất, kinh doanh dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH phát triển phầnmềm Toshiba (Việt Nam) được biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái