TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 111/TLĐ
V/v thông báo nội dung, kế hoạch kiểm tra hướng dẫn BHLĐ 2009

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

Thực hiện NQ5b của BCH TLĐ về công tác BHLĐ và chương trình công tác năm2009 đã được Đoàn Chủ tịch phê duyệt, Ban Bảo hộ lao động TLĐ sẽ tiến hành cácđợt kiểm tra, làm việc với Ban thường vụ Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổngcông ty trực thuộc TLĐ, LĐLĐ địa phương và kiểm tra công tác BHLĐ một số cơ sởsản xuất kinh doanh với nội dung cụ thể như sau:

1- Kiểm tra đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp côngđoàn nêu trong Nghị quyết 5b của Ban chấp hành TLĐ; tổ chức bộ máy cán bộ làmcông tác BHLĐ ở các LĐLĐ, CĐ ngành.

2- Kiểm tra việc thực hiện công tác BHLĐ ở các doanh nghiệp:

+ Việc thực hiện các quy định, chính sách, chế độ của Nhà nước về BHLĐ ởdoanh nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; việc triển khai thực hiệnquy định mới về hoạt động BHLĐ ở cơ sở;

+ Kiểm tra đánh giá điều kiện lao động, an toàn lao động, thiết bị ở cáckhu vực sản xuất của doanh nghiệp;

3- Kiểm tra hoạt động của công đoàn cơ sở trong công tác BHLĐ.

4- Kiểm tra việc triển khai thông tri 02/TTr-TLĐ hướng dẫn kiểm tra chấmđiểm thi đua và khen thưởng chuyên đề BHLĐ.

5- Hướng dẫn, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các cơ sở, địaphương, ngành về những vấn đề liên quan tới công tác BHLĐ; việc thực hiện cácnhiệm vụ trọng tâm về BHLĐ năm 2009 theo văn bản chỉ đạo của TLĐ, của ngành,địa phương.

Đề nghị Ban thường vụ LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW, Công đoànTổng công ty trực thuộc TLĐ, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị và kếhoạch kiểm tra phối hợp với Ban BHLĐ TLĐ theo thời gian đã dự kiến trong lịchkèm theo.

Nếu có thay đổi về thời gian, đề nghị trao đổi và thống nhất với BanBHLĐ TLĐ. Điện thoại liên lạc 04. 9421612 hoặc 04.9425450

 

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo)
- Lưu VP, Ban BHLĐ

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Đỗ Minh Nghĩa

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA BHLĐ TẠI ĐỊA PHƯƠNG, NGÀNHNĂM 2009.
(Kèm theo văn bản số 111 /TLĐ ngày 02 tháng 02 năm 2009)

Thời gian dự kiến

Địa phương, ngành sẽ kiểm tra

Ghi chú

Tháng 2

Kiểm tra Tuần lễ theo giấy mời

Tháng 3

Kiểm tra Tuần lễ theo giấy mời

Tháng 4

Kiểm tra Tuần lễ theo giấy mời

Đắc lắc, Bình Định

Tháng 5

Hoà Bình

Đường Sắt

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Yên Bái, Tuyên Quang

Tháng 6

Cà Mau, Bạc liêu, Sóc Trăng

Thanh hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

Lạng Sơn

Tháng 7

CĐ Điện Lực

Khánh Hoà, Phú Yên, Đà Nẵng

Tháng 8

Công đoàn Xây dựng

CĐ Hàng Không

Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn

Tháng 9

Bà rịa – Vũng tàu, Đắc Nông, Bình Dương

CĐ Cao Su

Tháng 10

CĐ Than khoáng sản VN

CĐ Y Tế

Tháng 11

Kiểm tra cuối năm theo yêu cầu

Tháng 12

Kiểm tra cuối năm theo yêu cầu