TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH thương mại Á Thái
(Ô 4, lô No 4A, KĐT Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 25/CV ngày 31/1/2012của Công ty TNHH thương mại Á Thái về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóaXNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 15h56 phútngày 02/2/2012, Công ty TNHH thương mại Á Thái, MST: 0104077529 không còn nợthuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khôngbáo cáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Côngty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản phải nộp NSNN liênquan đến hoạt động XNK trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH thương mại Á Thái và Cục Hải quan các tỉnh, thành phốbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn