VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 111/VPCP-KGVX
V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xétđề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 4434/BVHTTDL-VP ngày29 tháng 12 năm 2008 về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin phép cho Côngty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tổ chức bắn pháo hoa tầmthấp nhân dịp khai mạc, bế mạc Lễ hội hoa đăng Trung Quốc, giao thừa Tết Nguyênđán Kỷ Sửu 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Chophép Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tổ chức bắnpháo hoa tầm thấp (do Bộ Quốc phòng sản xuất) tại Công viên Du lịch Thiên đườngBảo Sơn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nhân các sự kiện trên.

Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựngvà Du lịch Bảo Sơn tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm an ninh và an toàn.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;
- Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, NC;
- Lưu: VT, KGVX (05)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc