CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1110/CP-CN
V/v Mở rộng khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5497/BKH-KCN ngày 27 tháng 8 năm 2002 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc mở rộng khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc mở rộng khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Long Bình theo quy định tại Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý những vấn đề cụ thể, trong đó có quy định về mức vốn đầu tư thực hiện để đảm bảo chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh phát triển khu công nghiệp Long Bình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng