BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1110/LĐTBXH-TL
V/v thẩm định đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà

 

Trả lời công văn số 299/LĐTBXH ngày 03/4/2002 của Quý Sở về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại phần V, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: “Đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá, nếu có nguyện vọng thì được áp dụng Thông tư này sau khi được Hội đồng quản trị nhất trí”. Theo quy định này thì các doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động theo Luật doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cổ phần hoá có nguyện vọng và được Hội đồng quản trị nhất trí thì cũng được áp dụng. Việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá có nguyện vọng thì được thực hiện theo trình tự và thủ tục quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH nói trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG

 
 
 
 
Đặng Như Lợi