BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu lô hàng rượu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK rượu Châu Âu
(Số 11, Ngõ 13 Đường Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Trả lời Đơn đề nghị ngày 01/3/2013của Công ty TNHH XNK rượu Châu Âu về việc giải quyết thông quan cho lô hàngrượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thìhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệulực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Do vậy, trường hợp Công ty làm thủtục nhập khẩu rượu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2013 thì phải thựchiện theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủvề sản xuất, kinh doanh rượu.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị địnhsố 94/2012/NĐ-CP thì:"Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuấtrượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xincấp lại giấy phép". Đề nghị Công ty kiểm tra lại Giấy phép sản xuấtkinh doanh rượu đã được cấp nếu vẫn còn thời hạn hiệu lực thì xuất trình cho cơquan hải quan để làm thủ tục thông quan cho lô hàng nhập khẩu theo quy định dẫntrên.

Khoản 4 Điều 20 Nghị định94/2012/NĐ-CP về nhập khẩu rượu:"Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép kinhdoanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu và phải chịutrách nhiệm về chất lượng an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu".Theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thì Bộ Công Thương là cơquan cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Việc giải quyết thôngquan cho lô hàng rượu nhập khẩu khi chưa có Giấy phép kinh doanh phân phối sảnphẩm rượu không thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty liên hệvới Bộ Công Thương để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh