VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11100/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về đnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (các văn bản số 9676/UBND-VP ngày 23 tháng 9 năm 2019, số 11784/UBND-VP ngày 12 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 10714/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 11 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7690/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019), Tài chính (văn bản số 12402/BTC-ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập báo cáo khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước để đề xuất hình thức đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, bảo đảm tính khả thi và đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục