BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11106/BTC-TCT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 769/CT-KTr1 ngày24/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và công văn số 16/2014POS ngày 26/01/2015của Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam về chính sách thuế TNDNđối với hoạt động hoạt động xây lắp do Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&CViệt Nam thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CPngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế quy định:

“1. Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàngcông nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địalý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tạiNghị định này.

2. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sảnxuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt độngxuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trìnhtự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu công nghiệp, khu chế xuất được gọi chung làkhu công nghiệp, trừ trường hợp quy định cụ thể.

3. Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêngbiệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư,có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủtục quy định tại Nghị định này.

Khu kinh tế được tổ chức thành các khu chức nănggồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí,khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khácphù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế.”.

Theo khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Khu kinhtế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010của Thủ tướng Chính Phủ quy định:“KKT Vũng Áng bao gồm hai khu chức năngchính: khu phi thuế quan và khu thuế quan.

a) Khu phi thuế quan thuộc KKT Vũng Áng là khuvực được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng gắn với một phần cảng biểnVũng Áng.

b) Khu thuế quan là khu vực còn lại của KKT VũngÁng. Trong khu thuế quan có các khu chức năng khác như: khu cảng và dịch vụ hậucần cảng, khu dịch vụ - du lịch, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, khuchế xuất, khu dân cư đô thị và khu hành chính;

c) Quy mô, vị trí của từng khu chức năng đượcxác định trong Quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng do Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.”.

Tại Điều 12 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trườnghợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạchtoán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácvới địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơicó trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoảnnày không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mụccông trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.”.

Tại khoản 7 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớitrường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp)hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngkhác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thunhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khaitập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơicó cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đượcxác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chiphí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có tráchnhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phátsinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo mẫu số01-1/TNDN (đối với khai tạm tính quý) và theo mẫu số 03-8/TNDN (đối với khaiquyết toán năm) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi một bản chocác cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Ngày 27/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công vănsố 12024/BTC-TCT về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn.

Căn cứ nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số12024/BTC-TCT:“Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tạiđịa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn thành lập doanh nghiệp) nhưng có phát sinh hoạtđộng kinh doanh và thu nhập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khácnhau (địa bàn thành lập doanh nghiệp và ngoài địa bàn thành lập doanh nghiệp)thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên từng địa bànđược hưởng ưu đãi TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảmthuế) và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế. Việc xác định ưu đãi thuế TNDN(nếu có) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoài địa bàn thành lập doanhnghiệp được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuếTNDN của doanh nghiệp tại địa bàn thành lập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đangđược hưởng ưu đãi thuế TNDN.”.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại công vănsố 769/CT-KTr1 ngày 24/04/2015: Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C ViệtNam, địa chỉ KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2012 đếnnăm 2014 Công ty có ký hợp đồng, xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình choCông ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, KỳAnh, Hà Tĩnh. Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hà Tĩnh mà chỉkê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 11, Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cơkhí và xây dựng Posco E&C Việt Nam nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãiđầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất thànhlập trong khu công nghiệp (địa bàn thành lập doanh nghiệp) thì thu nhập từ hoạtđộng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện trong khu kinh tế(cụ thể là Khu kinh tế Vũng Áng) của Công ty được cộng chung vào thu nhập chịuthuế đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp sảnxuất trong khu công nghiệp theo nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thu nhập phát sinh từ hợp đồng xây dựng của Công tyCơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng kêkhai nộp thuế TNDN tại địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các văn bảnquy phạm pháp luật nêu trên để kiểm tra, xác định việc kê khai, nộp thuế và ưuđãi về thuế TNDN (nếu có) cho phù hợp với điều kiện thực tế đáp ứng của Công tyCơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Vụ KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT; CS (4b))

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn