BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1111/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng đũa làm từ cây luồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn 53/CT-TTHT ngày 16/1/2009của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đũa làmtừ cây luồng, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.9 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (áp dụng từ ngày 01/01/2009):

Mặt hàng đũa làm từ cây luồng thuộc đối tượng áp dụng thuếsuất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương