TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1111/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2048/CT-DD ngày 7/3/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp trong tháng thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cũng được tính vào số thuế hoàn trong tháng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào tháng 1/2006 chưa được khấu trừ hết (bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước) phát sinh lớn nhưng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng nhỏ hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp chưa đựơc xét hoàn thuế theo tháng. Nếu sang tháng 2/2006 doanh nghiệp tiếp tục phát sinh thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong đó thuế đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng 2 lớn hơn 200 triệu đồng, doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn thuế cho 2 tháng (tháng 1 và tháng 2) thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT chưa được khấu trừ. Số thuế GTGT được hoàn là tổng số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đến 28/2/2006 (bao gồm cả số thuế đầu vào tháng 1 và tháng 2 của hàng hóa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu chưa được khấu trừ).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP thiết bị phụ tùng Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc