BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
---------------------
V/v: Xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Các Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản có ý kiến như sau:
1. Xác nhận các sản phẩm có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này đã đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
2. Trong thời gian Tổng cục Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, Tổng cục Thủy sản cho phép các sản phẩm nêu trên được tiến hành sản xuất, kinh doanh kể từ ngày ký văn bản này.
Tổng cục Thủy sản thông báo để các Cơ sở sản xuất, kinh doanh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCTS (để báo cáo);
- Vụ Nuôi trồng thủy sản;
- Thanh tra TCTS;
- Sở NN & PTNT, Chi cục NTTS các tỉnh, thành phố;
- Website của Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, TTKN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn