VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/VPCP-QHQT
V/v Khuyến nghị của WB về hành động chính sách cần thực hiện sau Diễn đàn VDPF 2013.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét khuyến nghị của Ngân hàng Thếgiới tại Việt Nam (công thư ngày 27 tháng 01 năm 2014) về những hành động chínhsách cần thực hiện để triển khai kết quả của Diễn đàn quan hệ đối tác pháttriển Việt Nam năm 2013 (VDPF2013), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu khuyến nghị của WB vềnhững hoạt động chính sách cần thực hiện sau khi tổ chức Diễn đàn quan hệ đốitác phát triển Việt Nam (VDPF 2013), tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm khuyến nghị);
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên