BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/BKHĐT-ĐTNNV/v trả lời kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Tâm

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Tâm(Địa chỉ: Xã Khánh Thượng - Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội)

Phúc đáp phn ánh kiến nghị số PAKN.20210105.0022 ngày 05/01/2021 của Bà Nguyễn Thị Tâm về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ bản đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký đầu tư. Hệ thống được vận hành tại địa chỉ http://vietnaminvest.gov.vn. Cơ sở pháp lý đtrin khai thủ tục đăng ký đầu tư trực tuyến được quy định tại dự thảo Nghị định quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 . Tuy nhiên, hiện nay Nghị định chưa được ban hành do đó chưa có cơ sở pháp lý để triển khai cung cp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân và doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngay sau khi Nghị định nêu trên có hiệu lực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin thông báo để bà Nguyễn Thị Tâm được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Trần Duy Đông (để b/c);
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
-
P. KSTH (để theo dõi);
- Lưu VP, ĐTNND.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Đoàn