CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1112/CP-CN
V/v Giải quyết dứt điểm vụ kiện hàng không với Công ty Tripal

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Tổ Giải quyết khiếu kiện với Công ty Tripal (tại Bộ Tài chính)

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 76 TTr/BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003) về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ kiện về hàng không của Công ty Tripal Pty Ltd., Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cấp ngân sách Nhà nước thanh toán khoản tiền giải quyết, chi phí pháp lý của quá trình trọng tài và hoá giải vụ kiện của Công ty Tripal cho Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO là 1.300.000 USD (một triệu ba trăm ngàn Đô la Mỹ).

- Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam hoàn tất các thủ tục cần thiết đảm bảo phía Việt Nam không còn bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến sự việc này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng