BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu lô hàng rượu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hộiChủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội và trân trọngphúc đáp Công hàm số 493/2013-II ngày 28/2/2013 của Đại sứ quán Cộng hòa Séctại Hà Nội kèm theo Đơn đề nghị ngày 01/3/2013 của Công ty TNHH XNK Rượu ChâuÂu về việc nêu tại trích yếu như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số1110 ngày 04 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện (có gửi Đại sứquán Cộng hòa Séc tại Hà Nội).

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quanViệt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh