TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1112/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 38 CT/ĐN ngày 19/01/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng Magie oxit, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hóa chất Magie oxit có công thức hóa học MgO được xác định là hoá chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp mặt hàng Magie oxit có công thức hóa học MgO ở dạng sạn, dạng bột cũng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu và khi bán trong nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc