BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11122/BCT-XNK
V/v triển khai Mẫu D ATIGA

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Phòng Quản lý xuất nhập khẩu các khu vực;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Theo quyết địnhtại cuộc họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ATIGA lần thứ 2, các nướcthành viên ASEAN sử dụng Mẫu D CEPT hiện hành để cấp cho hàng hóa có xuất xứtheo Hiệp định ATIGA đến hết ngày 12/11/2010 và kể từ ngày 13/11/2010, các nướcASEAN phải sử dụng C/O Mẫu D ATIGA để cấp cho hàng hóa đáp ứng xuất xứ theoHiệp định ATIGA. Đối với những lô hàng nhập khẩu sử dụng Mẫu D CEPT được cấp từngày 13/11/2010, cơ quan Hải quan của các nước ASEAN (bao gồm Việt Nam) khôngchấp nhận và không cho hưởng ưu đãi thuế quan CEPT (ATIGA).

Để thực hiệnquyết định này, Bộ Công thương thông báo như sau:

1. Các tổ chứcđược Bộ Công thương ủy quyền cấp C/O Mẫu D sử dụng C/O mẫu D CEPT (mẫu C/O đangđược áp dụng) đến hết ngày 12/11/2010 và từ ngày 13/11/2010 sử dụng mẫu C/O MẫuD ATIGA (mẫu được quy định tại Phụ lục 8A và 8B của Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trongHiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN).

2. Các tổ chứccấp C/O mẫu D đăng ký với Bộ Công thương (Văn phòng Bộ) để nhận mẫu C/O Mẫu DATIGA. Việc thanh quyết toán và xử lý các mẫu C/O CEPT còn tồn kho hoặc các mẫuC/O doanh nghiệp đã mua nhưng chưa sử dụng hết được thực hiện theo hướng dẫncủa Văn phòng Bộ Công thương.

Đầu mối liên hệ:Anh Nguyễn Như Diễm - Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ. Địa chỉ: 54 Hai BàTrưng, Hà Nội; điện thoại: 04.2.2202101; email: [email protected];

3. Đề nghị cáctổ chức cấp C/O thông báo rộng rãi cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lýbiết và thực hiện.

4. Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Anh Trần Bá Cường - Trưởngphòng Xuất xứ và chất lượng hàng hóa - Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương;email: [email protected]; hoặc chị Hoàng Hoài Hạnh - Phó trưởng phòng, điệnthoại: 04.2.2205.444.

Bộ Công thươngthông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát và Quản lý) (để biết và phối hợp);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ CSTM Đa biên (để biết);
- Cục TMĐT-CNTT (để đưa lên mạng MOIT và mạng ecosys);
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà