TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11123/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế gtgt

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ nhiệt điện 3H
Địa chỉ: 2/33 Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0301721943

Trả lời văn thư số CV01/2011/3H-GTGT ngày 17/11/2011 của Côngty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.15 Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việcnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ...” áp dụng thuế suất thuế GTGT5%.

- Căn cứ công văn số 311/TCT-CS ngày 24/1/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Căn cứ theo các loại dịch vụ khoa học và công nghệ đượcliệt kê tại Bảng phân loại dạng hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèmtheo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Khoa học vàCông nghệ,

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có thực hiện cáchoạt động tư vấn ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốctế; hoạt động về kỹ thuật phân tích thí nghiệm nhằm hỗ trợ cho các hoạt độngnghiên cứu khoa học; hoạt động đánh giá, giám định và chứng nhận cho các phòngthử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, phòng an toàn sinh học đủđiều kiện và năng lực để hoạt động theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và theothông lệ Quốc tế là dịch vụ khoa học và công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT5%.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
02392(21/11/2011) F. 4

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh