UBND THÀNH PHHÀ NỘI
S
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trưng hc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuy
ên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quan tâm, chỉ đạo và sự chủ động phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây ở một số trường học trên địa bàn Thành phố còn để xảy ra các vụ việc gây mt an ninh, an toàn trường học gây hậu quả nghiêm trọng, làm nh hưởng đến uy tín và hình ảnh nhà trưng, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Thực hiện Công văn số 948/UBND-KGVX ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố về việc bảo đm an ninh an toàn trường hc. Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trưng học thực hiện nghiêm túc các ni dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại văn bản s838/SGDĐT-CTTT ngày 22/3/2021 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chng tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trưng học.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhng chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước vtín ngưỡng, tôn giáo. Giao Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh và triển khai thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xtrong trường học.

3. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an địa phương thường xuyên kiểm tra đột xuất trong trường hc đặc biệt chú ý đến khu vực, góc khuất trong nhà trường và trong các giờ ra chơi, tăng cường sự phối hợp với gia đình học sinh đkịp thời nm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh đsớm có biện pháp hỗ trợ học sinh kịp thời.

Sở GDĐT đề nghị các trường trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX, phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện nghiêm túc nhng quy định trên. Báo cáo kịp thời nhng vụ việc (nếu có) về Sở qua địa chỉ Email: [email protected]edu.vn; vanphong[email protected]edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an Th
ành phố;
- Sở Thông tin và Truyn thông;
- Đ/c Giám đ
c Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng Thông tinđiện tử của Ngành;- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến